שמירה על פרטיות

שמירה על פרטיותו של הלקוח חשובה לנו ביותר.

באתר לימודיסק אנו מתחייבים על מדיניות שמירה על פרטיות בסודיות מוחלטת.

כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע לרשותנו, במסגרת התקשרות מול המשתמש.

לרבות מידע שהגיע לידינו מגורמים אחרים הקשורים למשתמש,

למעט לשימוש הנדרש לצורך ביצוע המשימה שהוטלה על ידי המשתמש ואשר נעשה עבור המשתמש ולטובתו בלבד.

אתר לימודיסק לא ימסור ו/או יעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר או מידע שהועבר על ידי המשתמש ולא יעשה בו כל שימוש.

למעט השימוש הנדרש לצורך ביצוע המשימה שהוטלה על ידי המשתמש ואשר נעשה עבור המשתמש ולטובתו בלבד.

אתר לימודיסק לא ימסור ו/או יעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהן.

מידע שהועבר על ידי הלקוח דרך האתר הזה כולל פרטי המשתמש ודרכי ההתקשרות אתו ללא הסכמת המשתמש.

שמירה על פרטיות ע"י עובדים – אתר לימודיסק ידאג לכך שכל אחד מן העובדים אשר תהיה לו גישה למידע יתחייב על סודיות, קודם למתן אפשרות הגישה למידע.

לעובדי החברה לא תהיה גישה לפרטי האשראי שנמסרו ע"י הלקוח למטרת רכישת מוצר דרך האתר או באמצעות הטלפון.

יחד עם זאת, אתר לימודיסק שומר לעצמו את הזכות  לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של האתר.

במידה ואינכם מעוניינים לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכלו להיגרע מרשימת התפוצה אליה נשלחות הודעות אלה.

תמיד ניתן ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו.

מדיניות שמירה על פרטיות חשובה לצוות אתר לימודיסק, על כן הוא נוקט באמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים, למעט מידע שנמסר לשם פרסומו.

עם זאת, אין לנו דרך להבטיח לחלוטין כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף, שלא על-ידי פעולה וולונטרית של האתר.

ראה גם: תנאי השימוש | אודות לימודיסק

שמירה על פרטיות